icon-tu-van-hotline.png

Hotline
0165 355 8888

icon-tu-van-hotline.png

Hotline
0915 38 28 38

icon-tu-van-hotline.png

Hotline
0166 625 9999

[td_block_11 custom_title=”Chuyển động 24h” custom_url=”https://duhoc.itjapan.edu.vn/hoi-dap-ve-du-hoc-nhat-ban/” category_id=”13″ td_ajax_preloading=”preload”]

Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản IT JAPAN

Là đơn vị trực thuộc Viện quản trị và phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực Du học Nhật Bản và giới thiệu việc làm cho các kỹ sư muốn sang Nhật Bản làm việc. Với nhiều chương trình học bổng du học vừa học vừa làm hấp dẫn cũng như nhiều đơn hàng kỹ sư hàng tháng, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội cho tất cả các bạn.

Xem thêm

 1. 1 Tự học PHP - 01 Tổng quan về PHP Tự học PHP - 01 Tổng quan về PHP 21:52
 2. 2 Tự học PHP - 02 Biến, hằng và kiểu dữ liệu Tự học PHP - 02 Biến, hằng và kiểu dữ liệu 17:04
 3. 3 Tự học PHP - 03 Toán tử trong PHP Tự học PHP - 03 Toán tử trong PHP 18:15
 4. 4 Tự học PHP - 04 Làm việc với Form - Part 1 Tự học PHP - 04 Làm việc với Form - Part 1 16:05
 5. 5 Tự học PHP - 05 Làm việc với Form - Part 2 Tự học PHP - 05 Làm việc với Form - Part 2 10:15
 6. 6 Tự học PHP - 06 Câu điều kiện - 01 Condition Tự học PHP - 06 Câu điều kiện - 01 Condition 21:32
 7. 7 Tự học PHP - 07 Câu điều kiện - 02 Exercise 01 Tự học PHP - 07 Câu điều kiện - 02 Exercise 01 18:22
 8. 8 Tự học PHP - 08 Câu điều kiện - 03 Exercise 02 Tự học PHP - 08 Câu điều kiện - 03 Exercise 02 14:41
 9. 9 Tự học PHP - 09 Câu điều kiện - 04 Exercise 03 Tự học PHP - 09 Câu điều kiện - 04 Exercise 03 16:13
 10. 10 Tự học PHP - 10 Vòng lặp - 01 For Tự học PHP - 10 Vòng lặp - 01 For 11:39
 11. 11 Tự học PHP - 11 Vòng lặp - 02 While - Part 1 Tự học PHP - 11 Vòng lặp - 02 While - Part 1 18:56
 12. 12 Tự học PHP - 12 Vòng lặp - 03 While - Part 2 Tự học PHP - 12 Vòng lặp - 03 While - Part 2 07:55
 13. 13 Tự học PHP - 13 Vòng lặp - 04 Do While Tự học PHP - 13 Vòng lặp - 04 Do While 14:52
 14. 14 Tự học PHP - 14 Vòng lặp - 05 Break & Continue Tự học PHP - 14 Vòng lặp - 05 Break & Continue 11:03
 15. 15 Tự học PHP - 15 Vòng lặp - 06 Exercise 01 Tự học PHP - 15 Vòng lặp - 06 Exercise 01 08:38
 16. 16 Tự học PHP - 16 Vòng lặp - 07 Exercise 02 Tự học PHP - 16 Vòng lặp - 07 Exercise 02 16:21
 17. 17 Tự học PHP - 17 Xây dựng hàm - Phần 1 Tự học PHP - 17 Xây dựng hàm - Phần 1 18:44
 18. 18 Tự học PHP - 18 Xây dựng hàm - Phần 2 Tự học PHP - 18 Xây dựng hàm - Phần 2 20:13
 19. 19 Tự học PHP - 19 Xây dựng hàm - Phần 3 Tự học PHP - 19 Xây dựng hàm - Phần 3 16:39
 20. 20 Tự học PHP - 20 PHP Array - 01 Mảng trong PHP Tự học PHP - 20 PHP Array - 01 Mảng trong PHP 13:51
 21. 21 Tự học PHP - 21 PHP Array - 02 Mảng liên tục Tự học PHP - 21 PHP Array - 02 Mảng liên tục 10:24
 22. 22 Tự học PHP - 22 PHP Array - 03 Mảng không liên tục Tự học PHP - 22 PHP Array - 03 Mảng không liên tục 09:11
 23. 23 Tự học PHP - 23 PHP Array - 04 Mảng lồng Tự học PHP - 23 PHP Array - 04 Mảng lồng 19:09
 24. 24 Tự học PHP - 24 PHP Array - 05 Vấn đề 05 - 06 Tự học PHP - 24 PHP Array - 05 Vấn đề 05 - 06 16:21
 25. 25 Tự học PHP - 25 PHP Array - 06 Vấn đề 07 - 13 Tự học PHP - 25 PHP Array - 06 Vấn đề 07 - 13 18:11
 26. 26 Tự học PHP - 26 PHP Array - 07 Vấn đề 14 - 19 Tự học PHP - 26 PHP Array - 07 Vấn đề 14 - 19 16:29
 27. 27 Tự học PHP - 27 PHP Array - 08 Vấn đề 20 - 25 Tự học PHP - 27 PHP Array - 08 Vấn đề 20 - 25 13:31
 28. 28 Tự học PHP - 28 PHP Array - 09 Vấn đề 26 Tự học PHP - 28 PHP Array - 09 Vấn đề 26 11:35
 29. 29 Tự học PHP - 29 PHP Array - 10 Vấn đề 27 - 28 Tự học PHP - 29 PHP Array - 10 Vấn đề 27 - 28 11:56
 30. 30 Tự học PHP - 30 PHP Array - 11 Vấn đề Vấn đề 29 - 31 Tự học PHP - 30 PHP Array - 11 Vấn đề Vấn đề 29 - 31 11:44
 31. 31 Tự học PHP - 31 PHP Array - 12 Exercise 01 Tự học PHP - 31 PHP Array - 12 Exercise 01 13:42
 32. 32 Tự học PHP - 32 PHP Array - 13 Exercise 02 - Part 1 Tự học PHP - 32 PHP Array - 13 Exercise 02 - Part 1 16:57
 33. 33 Tự học PHP - 33 PHP Array - 14 Exercise 02 - Part 2 Tự học PHP - 33 PHP Array - 14 Exercise 02 - Part 2 14:25
 34. 34 Tự học PHP - 34 PHP Array - 15 Exercise 02 - Part 3 Tự học PHP - 34 PHP Array - 15 Exercise 02 - Part 3 05:22
 35. 35 Tự học PHP - 35 PHP Array - 16 Ôn Tập Tự học PHP - 35 PHP Array - 16 Ôn Tập 06:46
 36. 36 Tự học PHP - 36 PHP String - 01Vấn đề 01 - 04 Tự học PHP - 36 PHP String - 01Vấn đề 01 - 04 16:53
 37. 37 Tự học PHP - 37 PHP String - 02 Vấn đề 05 - 07 Tự học PHP - 37 PHP String - 02 Vấn đề 05 - 07 17:49
 38. 38 Tự học PHP - 38 PHP String - 03 Vấn đề 08 - 12 Tự học PHP - 38 PHP String - 03 Vấn đề 08 - 12 19:39
 39. 39 Tự học PHP - 39 PHP String - 04 Vấn đề 13 - 16 Tự học PHP - 39 PHP String - 04 Vấn đề 13 - 16 18:46
 40. 40 Tự học PHP - 40 PHP String - 05 Vấn đề 16 - 19 Tự học PHP - 40 PHP String - 05 Vấn đề 16 - 19 14:50
 41. 41 Tự học PHP - 41 PHP String - 06 Exercise 01 Tự học PHP - 41 PHP String - 06 Exercise 01 23:17
 42. 42 Tự học PHP - 42 PHP String - 07 Vấn đề 20 - 25 Tự học PHP - 42 PHP String - 07 Vấn đề 20 - 25 20:37
 43. 43 Tự học PHP - 43 PHP String - 08 Exercise 02 Tự học PHP - 43 PHP String - 08 Exercise 02 15:31
 44. 44 Tự học PHP - 44 PHP String - 09 Vấn đề 25 - 26 Tự học PHP - 44 PHP String - 09 Vấn đề 25 - 26 14:43
 45. 45 Tự học PHP - 45 PHP String - 10 Vấn đề 25 - 26 Tự học PHP - 45 PHP String - 10 Vấn đề 25 - 26 14:38
 46. 46 Tự học PHP - 46 PHP String - 11 Exercise 03 - Part 1 Tự học PHP - 46 PHP String - 11 Exercise 03 - Part 1 14:51
 47. 47 Tự học PHP - 47 PHP String - 12 Exercise 03 - Part 2 Tự học PHP - 47 PHP String - 12 Exercise 03 - Part 2 12:17
 48. 48 Tự học PHP - 48 PHP String - 13 Exercise 04 Tự học PHP - 48 PHP String - 13 Exercise 04 19:55
 49. 49 Tự học PHP - 49 PHP String - 14 Ôn tập Tự học PHP - 49 PHP String - 14 Ôn tập 06:29
 50. 50 Tự học PHP - 50 PHP Number - 01 Vấn đề 01 - 05 Tự học PHP - 50 PHP Number - 01 Vấn đề 01 - 05 23:45
[td_block_15 custom_title=”” category_id=”28″ td_ajax_preloading=”preload”]
[td_block_big_grid_fl_8 category_id=”37″ sort=”random_posts”]
[td_block_1 custom_title=”” category_id=”31″ td_ajax_preloading=”preload”]
[td_block_9 custom_title=”” category_id=”12″ td_ajax_preloading=”preload” ajax_pagination=”next_prev”]
[td_block_1 category_id=”36″ td_ajax_preloading=”preload”]
[td_block_15 custom_title=”Kinh nghiệm du học” category_id=”39″ td_ajax_preloading=”preload” ajax_pagination=”next_prev”]
[td_block_15 custom_title=”Tin tức & sự kiện” custom_url=”https://duhoc.itjapan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/” separator=”” category_id=”25″ td_ajax_preloading=”preload” ajax_pagination=”next_prev” tdc_css=””]